A-SKIN heeft op dit moment drie producten: Tiscover®KC-Matrix en AS-210.

De gangbare behandeling van chronische, therapie-resistente wonden berust voornamelijk op goede reiniging, lokale antimicrobiële therapie en wondbedekking, afgerond met adequate compressie therapie. Helaas heeft de standaard behandelmethode niet altijd het gewenste effect en wordt er continu gezocht naar betere behandelmethoden. Bij gekweekte huidvervanging producten bepalen met name twee factoren de effectiviteit: 1. afkomst van de huid(cellen); 2. opbouw van het product.

Autoloog of allogeen
De gebruikte huidcellen kunnen van twee bronnen afkomstig zijn, van de patiënt zelf (autoloog) of van een donor (allogeen). Autologe huidvervanging producten hebben als voordeel dat zij in principe niet afgestoten worden door het lichaam van de patiënt, Daarnaast bieden ze afdekking en vervolgens stimulatie van het wondbed, waardoor het genezingsproces geoptimaliseerd wordt.

Samenstelling
Huidproducten kunnen uit één (single-layered) of twee (bi-layered, ook wel full-skin genoemd) lagen bestaan. Full-skin bestaat net als menselijke huid uit twee huidlagen: de dermale en epidermale laag, aan elkaar gehecht via een basaalmembraan. Full-skin geeft een grotere stevigheid en een kleinere kans op recidive dan single-layered producten. Alle beschikbare gegevens wijzen erop dat een full-skin (bi-layered) product van autologe afkomst, zoals Tiscover®, het meest optimale huidvervangingsproduct is voor chronische huidwonden.
Acute wonden, zoals brandwonden, zijn doorgaans heel actief en vragen om een ander huidvervangingsproduct, ook om optimale kosmetische resultaten te bereiken. Hiervoor is KC-Matrix ontwikkeld op basis van patient-eigen gekweekte keratinocyten en melanocyten op een collageen drager. KC-Matrix kan toegepast worden bij brandwonden, meestal in combinatie met een meshed autograft. De kwaliteit van het litteken en de pigmentatie kan zo sterk verbeterd worden.
Patienten met acute of chronische huidwonden voor wie (nog) geen samengesteld product beschikbaar is kunnen zeker ook gebaat zijn bij eerste afdekking van de wond(en) met een dermale matrix (AS210) bereid uit menselijke donorhuid (afkomstig van EuroSkin Bank te Beverwijk). Dit product wordt ook toegepast bij de kweek van het hierboven genoemde Tiscover.The current treatment of chronic, therapy resistant wounds relies mainly on effective cleansing, local therapy with antimicrobials and wound cover, complemented with adequate compression therapy. Unfortunately standard treatments are not always as effective and there is continuous research for improved methods. Two important factors with a major impact on the efficacy of cultured skin replacing products are: 1. the origin of the skin tissue (cells), 2. the composition of the cultured product.

Autologous or allogeneic

Skin cells used for culturing skin tissues can originate from two kinds of sources: from the patient’s own body (autologous) or from a donor (allogeneic). In general, autologous skin replacement products have the benefit that these will not be rejected by the patient’s body. These also provide immediate wound cover and stimulation of the wound bed, and stimulate the healing process maximally.

Structure of the skin tissue product

Skin tissue products may consist of one (single layered) or two (bi-layered, also known as full-thickness skin) layers. Full-thickness skin contains two layers of skin, just like the natural human skin: the dermal and epidermal layer, connected by a basal membrane. The full thickness skin is stronger than a single-layered product and reduces the risk of recidivism. All currently available data indicates that the full-thickness skin product with an autologous origin, i.e. Tiscover®, is the most optimal skin replacement product for the treatment of chronic skin wounds (see also next page).
Aute wounds, such as burn wounds, are very active wounds, and require a different skin equivalent to achieve optimal cosmetic results. For this purpose, together with our collegues from Beverwijk, we developed KC-Matrix, which combines autologous cultured keratinocytes with autologous meshed autograft. The benefit of this treatment was recently confirmed by data from an early clinical trial (manuscript in preparation)
Patients with acute or chronic wounds for whom cultured full-thickness skin is not (yet) available may benefit from using the acellular matrix AS210 produced from donor skin obtained from the EuroSkin Bank in Beverwijk. The same product is also used for culturing the full-thickness skin equivalent Tiscover.

A-SKIN

A-SKIN develops cell and skin tissue products for the treatment of difficult to heal skin wounds.
Back to top